Що таке стратегічні закупівлі медичних послуг

Резюме. Роз’яснення від НСЗУ

На виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Національна служба здоров’я України (НСЗУ) продовжує системну роботу над стратегічними закупівлями медичних послуг в інтересах пацієнтів та медичних працівників.

Що таке стратегічні закупівлі?

Стратегічні закупівлі медичних послуг — це підхід до оплати медичних послуг, за якого рішення приймаються на основі відповідей на три запитання:
1. Що оплачуємо? Тобто, які послуги фінансуються за рахунок бюджету охорони здоров’я.
2. У кого замовляємо послуги? Тобто, якими є вимоги до надавачів медичних послуг з точки зору організації допомоги, обладнання, наявності спеціалістів.
3. Як і скільки оплачуємо? Тобто, який тип тарифу або їх комбінація застосовуються для оплати медичних послуг, яким є розмір тарифу, яким чином тип та розмір тарифу створюють стимули в системі фінансування.

У світі концепція стратегічних закупівель прийшла на зміну кошторисному фінансуванню закладів охорони здоров’я. Цей підхід широко використовується в успішних системах охорони здоров’я.

Що таке пакет медичних послуг?

Пакет медичних послуг — перелік медичних послуг та лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, у межах певного виду медичної допомоги, до яких встановлюються єдині специфікації, умови закупівлі, тип тарифу та базова ставка, оплату надання яких здійснює НСЗУ згідно з договором.

Таким чином, пакет медичних послуг — це набір відповідей на три запитання стратегічних закупівель. Пакет стосується певної сфери надання медичних послуг (наприклад екстрена медична допомога) або групи захворювань (наприклад онкологічні захворювання, розлади психіки та поведінки).

Пакет медичних послуг — одиниця укладення договору між надавачем медичних послуг та НСЗУ. У 2020 р. Програмою медичних гарантій було передбачено 27 пакетів медичних послуг, до яких згодом було додано 4 пакети для оплати послуг, пов’язаних із COVID-19. Наразі для громадського обговорення НСЗУ публікує проєкти специфікацій та умов закупівлі за пакетами медичних послуг за Програмою медичних гарантій у 2021 році.

Яким чином буде розвиватися Програма медичних гарантій?

У середньо- та довгостроковій перспективі кількість пакетів медичних послуг буде зростати за рахунок більшої деталізації наявних. Збільшення кількості пакетів дасть можливість більш чітко визначати обсяг послуг, які оплачуються НСЗУ, а також встановлювати конкретніші вимоги до надання різних медичних послуг. Просимо зауважити, що оплата за ті чи інші медичні послуги не пов’язана з тим, чи оплачується послуга за окремим пакетом. Адже всередині пакета до послуг можуть застосовуватися коригувальні коефіцієнти, які визначатимуть обсяг оплати (наприклад коефіцієнти діагностично-споріднених груп — ДСГ).

Як були розроблені проєкти специфікацій та вимог до надання послуг?

Умови закупівлі медичних послуг, що будуть надаватися за Програмою медичних гарантій, розробляються для надавачів медичних послуг, які бажають укласти договір із НСЗУ. Формування вимог відбувається на основі чинних галузевих стандартів, уніфікованих протоколів надання медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій, які регулюють сферу надання медичних послуг. Медичні працівники, які надаватимуть медичну допомогу за Програмою медичних гарантій, повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України, а саме:

 • Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою КМУ від 02.03.2016 р. №285.
 • Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я».
 • Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».
 • Наказом МОЗ України від 23.11.2007 р. № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою».

Зауважте, що проєкти лише специфікують окремі важливі для Програми медичних гарантій умови роботи надавачів за договором з НСЗУ і не є галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я. Вони сформовані таким чином, що будь-який заклад, незалежно від його назви, рівня надання медичної допомоги та спеціалізації, який відповідає умовам закупівлі медичних послуг в межах Програми медичних гарантій, може укласти договір з НСЗУ на надання відповідної послуги/групи послуг. Діяльність закладів охорони здоров’я і надалі регламентується чинним законодавством.

За якими напрямками укладатимуться договори на 2021 рік

Проєкти пакетів медичних послуг за Програмою медичних гарантій на 2021 рік передбачають укладення договорів за такими напрямками:
1. Надання екстреної медичної допомоги, оплату якої пропонується здійснювати за глобальною ставкою. Додатково пропонується здійснювати доплату за цим пакетом за точність у дотриманні маршрутів пацієнтів із застосуванням ставки за результатами виконання договорів про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг.
2. Надання первинної медичної допомоги, оплату якої пропонується здійснювати за капітаційною ставкою, з урахуванням вікової структури пацієнтів та віднесення центру ПМСД до території із статусом гірського населеного пункту. Додатково пропонується здійснювати доплату за цим пакетом із застосуванням ставки за результатами виконання договорів про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг.
3. Надання амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, фінансування якої передбачається за кількома пакетами медичних послуг:

 • профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах, оплата якої передбачається за глобальною ставкою із врахуванням кількості наданих послуг, зокрема інструментальних досліджень, хірургічних втручань, проведених амбулаторно, тощо;
 • стоматологічна медична допомога, оплата якої здійснюватиметься за глобальною ставкою;
 • пріоритетні дослідження для раннього виявлення новоутворень, зокрема мамографія, гістероскопія, езофагодуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія, оплата яких пропонується за кожну надану послугу;
 • ведення вагітності на амбулаторному рівні із застосуванням капітаційної ставки — новий пакет медичних послуг;
 • допомога пацієнтам із хронічною хворобою нирок із 4-ю та 5-ю стадією, зокрема проведення екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах та новий пакет медичних послуг із проведення інтракорпорального перитонеального діалізу, оплата яких пропонується відповідно до фактичної кількості наданих послуг;
 • медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, яка оплачуватиметься за глобальною ставкою залежно від рівня завантаженості мобільних бригад.

4. Надання стаціонарної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, оплата якої передбачається у комбінації тарифів глобальна ставка та ставка на пролікований випадок відповідно до кількості пролікованих випадків та їх складності за кількома пакетами медичних послуг:

 • хірургічна допомога, що передбачає проведення хірургічних операцій дорослим та дітям на стаціонарному етапі за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія, комбустіологія, нейрохірургія, онкогінекологія, онкологія, дитяча онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, проктологія, судинна хірургія, торакальна хірургія, трансплантологія, урологія, дитяча урологія, хірургія, дитяча хірургія, хірургія серця та магістральних судин, щелепно-лицьова хірургія;
 • медична допомога дорослим та дітям із нехірургічними (соматичними) захворюваннями у стаціонарних умовах за напрямами: алергологія, дитяча алергологія, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, гематологія, дитяча гематологія, гінекологія, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, імунологія, дитяча імунологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, дитяча кардіоревматологія, неврологія, дитяча неврологія, нефрологія, дитяча нефрологія, педіатрія, підліткова терапія, пульмонологія, дитяча пульмонологія, ревматологія, терапія, токсикологія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія;
 • готовність до надання медичної допомоги при інфекційних захворюваннях, зокрема COVID-19, що оплачуватиметься за глобальною ставкою.

5.  Пріоритетними через вплив на смертність та інвалідність залишаються такі види надання допомоги, оплата яких здійснюватиметься відповідно до кількості фактично наданих послуг:

 • вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога жінкам при пологах. До тарифу за пологи пропонується застосовувати підвищуючий коефіцієнт за комплексність надання послуг матері та дитині;
 • вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога немовлятам, які народились передчасно та/або потребують медичної допомоги у неонатальний період, яка оплачуватиметься відповідно до маси тіла новонародженого. До тарифу за цим пакетом пропонується застосовувати підвищувальний коефіцієнт за наявність та роботу в закладі виїзної неонатологічної бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії;
 • вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога при гострому мозковому інсульті, яка оплачуватиметься залежно від методу лікування пацієнта (проведення тромболітичної терапії, тромбектомії тощо);
 • вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога при гострому інфаркті міокарда, яка оплачуватиметься залежно від методу діагностики та лікування пацієнта, зокрема коронарографії.

6.  Надання медичної допомоги пацієнтам із підозрою або встановленим діагнозом новоутворення передбачається в рамках трьох пакетів медичних послуг, оплата яких відбуватиметься за глобальною ставкою:

 • діагностика, хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями (або підозрою на новоутворення) у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах. До тарифу застосовуватимуться коригувальні коефіцієнти залежно від віку пацієнта;
 • діагностика, радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями (або підозрою на новоутворення) у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах. До тарифу застосовуватиметься понижувальний коригувальний коефіцієнт за надання медичної допомоги на обладнанні з постійним джерелом випромінювання (кобальт);
 • діагностика, лікування та супровід пацієнтів із гематологічними та онкогематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні захворювання) у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах. До тарифу застосовуватимуться коригувальні коефіцієнти залежно від віку пацієнта.

7. Важливою частиною Програми медичних гарантій є надання медичної допомоги на всіх рівнях пацієнтам із соціально значущими захворюваннями. Така допомога передбачається за такими пакетами медичних послуг:

 • діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах, які оплачуватимуться за глобальною ставкою з урахуванням форм та локалізації туберкульозу;
 • діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини, які оплачуватимуться за глобальною ставкою;
 • супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги — новий пакет медичних послуг, який оплачуватиметься за тарифом капітаційна ставка з урахуванням коефіцієнтів за супровід та результат лікування.

8. Надання медичної допомоги пацієнтам з розладами поведінки і психіки передбачається в межах таких пакетів медичних послуг:

 • стаціонарна психіатрична допомога дорослим та дітям, яка оплачуватиметься за глобальною ставкою з урахуванням коригувальних коефіцієнтів відповідно до нозологій;
 • лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, яка оплачуватиметься за глобальною ставкою;
 • психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров’я, що створені при спеціалізованих психіатричних закладах охорони здоров’я із розрахунку одна бригада на 150 тис. населення — новий пакет медичних послуг, який оплачуватиметься за глобальною ставкою з урахуванням навантаженості на команду.

9. Надання паліативної медичної допомоги, крім паліативної допомоги, надання якої передбачено Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ України від 19.03.2018 р. №504, передбачається в межах таких пакетів:

 • паліативна медична допомога дорослим і дітям в умовах стаціонару, яка оплачуватиметься за глобальною ставкою;
 • паліативна медична допомога дорослим і дітям, які знаходяться вдома, мобільними паліативними бригадами, яка оплачуватиметься за капітаційною ставкою.

10. Послуги з медичної реабілітації пацієнтам у гострий період захворювання, як і цього року, передбачено в пакетах послуг, які надаються в стаціонарних умовах. Умови закупівлі послуг з медичної реабілітації передбачають їх надання пацієнтам у стаціонарних чи амбулаторних умовах при захворюваннях у відновний період, тобто поза межами гострого періоду, зокрема:

 • немовлятам, які народилися передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя;
 • дорослим і дітям від трьох років із порушеннями функції нервової системи;
 • дорослим і дітям від трьох років із порушеннями функції опорно-рухового апарату.

Як взяти участь в обговоренні?

Для того щоб взяти участь в обговоренні, необхідно заповнити форму зворотного зв’язку, розміщену за посиланням до 30 вересня 2020 р.

Усі отримані рекомендації будуть розіслані членам робочих груп для подальшого опрацювання. За результатами розгляду, відповідно до вимог законодавства, всі отримані рекомендації до проєктів будуть оприлюднені на офіційному вебсайті НСЗУ разом із оновленими специфікаціями та умовами закупівлі для повторних консультацій із громадськістю та іншими заінтересованими сторонами.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua

23 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *