Розроблено нові критерії оцінки ступеня ризику діяльності з медичної практики

Резюме. Та частоту здійснення планових перевірок

На публічне обговорення виноситься проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я України».

Проект постанови розроблений на виконання частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контро­лю).

Суть проекту акта

Проект постанови визначає вичерпний перелік критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності та врегулювання періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Запропоновані критерії

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я України:

1. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики:

 • строк провадження господарської діяльності з медичної практики;
 • вид медичної допомоги, яку провадить суб’єкт господарювання;
 • дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони здоров’я;
 • результати клініко-експертної оцінки якості надання суб’єктом господарювання медичної допомоги, що проведена протягом останніх трьох років, які передують плановому періоду;
 • кількість спеціальностей, за якими провадиться медична практика;
 • кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері медичної практики визначено за формою згідно з Додатком 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики, їх показники та кількість балів за кожним показником, періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) визначено за формою згідно з Додатком 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями у сфері медичної практики:

 • від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
 • від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
 • від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері медичної практики здійснюються за діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесена до:

 • високого ступеня ризику — не частіше одного разу на два роки;
 • середнього ступеня ризику — не частіше одного разу на три роки;
 • незначного ступеня ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

Куди надавати пропозиції

Пропозиції та зауваження можна надсилати на адресу: 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, Міністерство охорони здоров’я України. E-mail: [email protected].

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

6 октября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *