Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: хірургічна допомога у стаціонарах

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямком «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Первинний огляд пацієнта з визначенням його маршрутизації.

2. Проведення необхідних лабораторних обстежень, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові та резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти);

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. С-реактивний білок (CRP, кількісний);

g. дослідження спинномозкової рідини;

h. аналіз сечі загальний;

i. бактеріологічних досліджень;

j. гістологічних досліджень;

k. цитологічних досліджень;

l. патоморфологічних досліджень;

m. інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

3. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:

a. ЕКГ;

b. УЗД;

c. рентгенографія;

d. інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

4. Проведення хірургічних операцій.

5. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

6. Забезпечення післяопераційного моніторингу, знеболення та подальшої медикаментозної терапії.

7. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, медичними виробами та витратними матеріалами.

8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.

9. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

10. Проведення заходів щодо вторинної профілактики захворювань.

11. Надання реабілітаційних послуг за відсутності протипоказань у гострий період для запобігання виникненню післяопераційних ускладнень.

12. Направлення пацієнтів за наявності показань в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

13. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання реабілітаційних послуг у підгострий та відновний періоди або послуг з паліативної медичної допомоги.

14. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • направлення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
  • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим боксом або відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги для проведення первинного огляду пацієнта та визначення подальшої його маршрутизації.

2. Наявність відділення/палати інтенсивної терапії для проведення цілодобової інтенсивної терапії та моніторингу, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

3. Наявність операційного блоку, обладнаного відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

4. Забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

5. Наявність лабораторії для проведення бактеріологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

6. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

7. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень.

8. Забезпечення компонентами крові.

9. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

10. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

11. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

12. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

13. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

14. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар — кардіолог інтервенційний, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар — нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар — онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар — ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар — отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар — офтальмолог дитячий, та/або лікар-уролог, та/або лікар — уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар — хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар — хірург судинний, та/або лікар — хірург серцево-судинний, та/або лікар — хірург торакальний, лікар-стоматолог-хірург — щонайменше 2 особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

2. Лікар-генетик та/або лікар-ендоскопіст, та/або лікар з променевої терапії, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар-рефлексотерапевт, та/або лікар-сексопатолог, та/або лікар-сурдолог, та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар з функціональної діагностики, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар фізичної та реабілітаційної медицини — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

3. Лікар-анестезіолог та/або лікар — анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

4. Сестра медична стаціонару — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

5. Сестра медична операційна — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Додаткові вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар — гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар — кардіолог інтервенційний, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар — нейрохірург дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар — онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар — ортопед — травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар — отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар — офтальмолог дитячий, та/або лікар-уролог, та/або лікар — уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар — хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар — хірург судинний, та/або лікар — хірург серцево-судинний, та/або лікар — хірург торакальний, лікар-стоматолог-хірург — щонайменше 4 особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

2. Лікар-анестезіолог та/або лікар — анестезіолог дитячий — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

3. Лікар-генетик та/або лікар-ендоскопіст, та/або лікар з променевої терапії, та/або лікар-радіолог, та/або лікар з радіонуклідної діагностики, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар-рефлексотерапевт, та/або лікар-сексопатолог, та/або лікар-сурдолог, та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або лікар з функціональної діагностики, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар фізичної та реабілітаційної медицини — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

4. Фізичний терапевт та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи з цього переліку.

5. Асистент фізичного терапевта та/або асистент ерготерапевта, та/або сестра медична з ЛФК, та/або сестра медична з масажу — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

6. Сестра медична стаціонару — щонайменше 5 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

7. Сестра медична — анестезист — щонайменше 5 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

8. Сестра медична операційна — щонайменше 5 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

b. електрокардіограф багатоканальний;

c. рентгенівський апарат;

d. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації.

2. За місцем надання послуги:

a. система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік і тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ;

b. наркозний апарат/станція;

c. апарат ШВЛ — щонайменше 2;

d. ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;

e. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — щонайменше 2;

f. пульсоксиметр — щонайменше 2;

g. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 2;

h. аспіратор (відсмоктувач);

i. глюкометр і тест-смужки;

j. тонометр;

k. коагулятор (моно-, біполярний);

l. термометр безконтактний;

m. наявне аварійне перемикаюче комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Додаткові вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. ендоскопічне обладнання — гастроскоп, ректороманоскоп або колоноскоп, цистоскоп, — для надання допомоги дорослим; гастроскоп, бронхоскоп — для надання допомоги дітям;

b. газовий аналізатор.

2. За місцем надання послуги:

a. лапароскопічна стійка;

b. монітор пацієнта з датчиком вимірювання СО2 — щонайменше 4;

c. наявне аварійне перемикаюче комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю відповідно до напряму надання медичної допомоги.

3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

23 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *