Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: реагування на інфекційні хвороби та епідемії

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.

2. Проведення тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у пацієнта з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) відповідно до наказів МОЗ України.

3. Проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові та резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, лактат, електроліти, тропонін, феритин);

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-димер;

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. аналіз сечі загальний;

g. бактеріологічні дослідження;

h. інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

4. Проведення інструментальних досліджень, зокрема рентгенографії та інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

5. Надання медичної допомоги для лікування інфекційних захворювань, зокрема коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів.

6. Надання медичної допомоги, спрямованої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності й одужання, відновлення здоров’я пацієнтів.

7. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

8. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, медичними виробами та витратними матеріалами.

9. Надання кисневої підтримки, інтенсивної терапії та підключення пацієнтів до апаратів ШВЛ та ЕКМО.

10. Забезпечення моніторингу розвитку септичного шоку (синдром системної запальної відповіді).

11. Забезпечення моніторингу та корекції лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.

12. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.

13. Проведення заходів щодо профілактики загальних ускладнень.

14. Проведення заходів щодо вторинної профілактики супутніх захворювань.

15. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії»

Умови надання послуг: стаціонарно.

Підстави надання послуг:

  • електронне направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, якого вибрано за декларацією про вибір лікаря, або лікуючого лікаря;
  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • електронне направлення з іншого клінічного підрозділу та/або закладу;
  • самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність у закладі охорони здоров’я внутрішнього наказу щодо переліку медичних та інших працівників, які безпосередньо працюють із пацієнтами з інфекційними захворюваннями, зокрема підозрою або діагнозом COVID-19. Внутрішній наказ має спиратися на вимоги щодо Вимог до спеціалізації та кількості фахівців, визначених цими умовами договору.

2. Забезпечення розділення потоків пацієнтів із інфекційними захворюваннями, зокрема підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) та пацієнтів з іншими захворюваннями.

3. Проведення сортування пацієнтів у спеціальній зоні із визначенням потреби у госпіталізації із проведенням додаткового обстеження (пульсоксиметрія, рентгенографія у разі потреби, тощо). Визначення особи із підозрою на інфікування, зокрема:

a. особи з ознаками і симптомами, характерними для коронавірусної хвороби (COVID-19) (лихоманка та/або ознаки респіраторної інфекції: кашель, задишка, утруднене дихання та ін.);

b. особи, включно із медичним персоналом, які протягом останніх 14 днів до появи симптомів перебували у контакті з пацієнтом із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19);

c. особи, які протягом останніх 14 днів до появи симптомів прибули із країн/областей, де виявлено COVID-19.

4. Забезпечення ізоляції пацієнтів з інфекційним захворюванням, зокрема підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19), які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я.

5. Наявність відділення/палат інтенсивної терапії.

6. Наявність ліжок з можливістю проведення оксигенотерапії.

7. Використання аналізаторів газів крові за наявності відповідного обладнання.

8. Наявність функціональних ліжок з протипролежневими матрацами для проведення інтенсивної терапії з можливістю переміщувати пацієнта, забезпечених доступом до кисню через кисневі розетки із центрального джерела кисню та/або за допомогою концентраторів/генераторів, та/або з кисневих балонів.

9. Забезпечення відстані між ліжками пацієнтів щонайменше 1 м.

10. Здійснення обліку всіх осіб, які контактували з пацієнтом з інфекційним захворюванням, зокрема підозрою або підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) під час лікування у стаціонарі, включаючи медичних працівників.

11. Забезпечення проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, зокрема ЕКГ з метою виключення подовження інтервалу Q–T; загальний клінічний аналіз крові з підрахунком формених елементів; аналіз сечі загальний; біохімічний аналіз крові; визначення рівня глюкози крові.

12. Забезпечення проведення пульсоксиметрії пацієнтам за необхідністю, але не менше 2 разів на добу.

13. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

14. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

15. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

16. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

17. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-анестезіолог та/або лікар — анестезіолог дитячий — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі та забезпечують цілодобове проведення інтенсивної терапії пацієнтам з інфекційними захворюваннями, зокрема підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).

2. Лікарі-терапевти та/або лікарі-педіатри, та/або лікарі-інфекціоністи, та/або лікарі — інфекціоністи дитячі — щонайменше 5 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі та забезпечують цілодобове проведення інтенсивної терапії пацієнтам з інфекційними захворюваннями, зокрема підозрою чи встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).

3. Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-алерголог, та/або лікар — алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар — гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар — гематолог дитячий, та/або лікар-геріатр, та/або лікар — гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-гінеколог-онколог, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар — дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар — ендокринолог дитячий, та/або лікар-імунолог, та/або лікар — імунолог дитячий, та/або лікар — імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар — інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар — кардіолог дитячий, та/або лікар — кардіолог інтервенційний, та/або лікар-кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар — кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар — невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар — нефролог дитячий, та/або лікар-онколог, та/або лікар — онколог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, лікар-ортопед — травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар — отоларинголог дитячий, та/або лікар-отоларинголог-онколог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар — офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар — пульмонолог дитячий, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар — ревматолог дитячий, та/або лікар-терапевт, та/або лікар — терапевт підлітковий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог, та/або лікар — уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар — хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург-онколог, та/або лікар — хірург судинний, та/або лікар — хірург серцево-судинний, та/або лікар — хірург торакальний — щонайменше 5 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі та забезпечують цілодобове проведення інтенсивної терапії пацієнтам із інфекційними захворюваннями, зокрема підозрою чи встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19).

4. Сестра медична стаціонару — щонайменше 10 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі та забезпечують цілодобове проведення інтенсивної терапії.

Вимоги до переліку обладнання за місцем надання послуги:

1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії:

a. апарати ШВЛ, які визначені для лікування пацієнтів з інфекційними захворюваннями, зокрема коронавірусною хворобою (COVID-19), не нижче середнього класу в робочому стані — щонайменше 4;

b. джерело кисню, джерело повітря, змішувач, активний зволожувач та підігрів контуру вдиху, що забезпечує проведення високопотокової оксигенотерапії;

c. джерело кисню високого тиску (2–5 атм) і високої потужності (щонайменше 60–100 л/хв). Це можуть бути балони зі стислим киснем, резервуар із скрапленим киснем, киснева станція тощо;

d. монітор пацієнта (сатурація, капнометрія/капнографія, ЕКГ, температура тіла, неінвазивне вимірювання АТ) — щонайменше один на кожне ліжко;

e. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше один на кожне ліжко;

f. аспіратор (відсмоктувач) — щонайменше один на кожен апарат ШВЛ;

g. ларингоскоп та ендотрахеальні трубки.

2. У місці надання послуг:

a. електрокардіограф;

b. рентгенівський апарат палатний;

c. мішок Амбу;

d. глюкометр і тест-смужки — щонайменше один на відділення;

e. тонометр — щонайменше один;

f. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

g. наявне аварійне перемикаюче комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення;

h. термометр безконтактний.

Вимоги до забезпеченості співробітників засобами індивідуального захисту та порядку їх використання:

1. Забезпечення кожного медичного працівника засобами індивідуального захисту у кількості, необхідній для одноразового їх використання при візиті до пацієнта з урахуванням необхідності заміни елементів засобів індивідуального захисту у разі пошкодження чи значного забруднення.

2. Забезпечення необхідною кількістю засобів дезінфекції, які можуть бути використані для оброблення медичного обладнання багаторазового використання (дезінфектанти, які зареєстровані МОЗ України).

3. Дотримання послідовності одягання та знімання засобів індивідуального захисту відповідно до рекомендацій МОЗ України.

4. Дотримання протиепідемічних заходів під час пакування і прання використаного одягу, користування та утилізації використаних засобів індивідуального захисту та інших медичних відходів, користування та оброблення медичного обладнання багаторазового використання відповідно до рекомендацій МОЗ України.

5. Наявність дезінфектантів для рук при вході до закладу охорони здоров’я, на вході до кожного відділення та всередині кожної палати біля виходу з палати.

6. Наявність всередині палати біля виходу з палати смітників для утилізації медичних відходів.

7. Дотримання графіка проведення дезінфекційної обробки приміщень, робочих поверхонь і медичного обладнання багаторазового використання відповідно до інструкцій виробника дезінфектантів, зареєстрованими МОЗ України.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі, зокрема даних про підозри та підтверджені випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) із повідомленням про підтверджені випадки COVID-19 в НСЗУ в день підтвердження діагнозу, а також про госпіталізацію особи, переведення її у відділення/палату інтенсивної терапії, виписки або смерті.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

23 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *