Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: первинна медична допомога

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ)  опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямком «Первинна медична допомога».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Первинна медична допомога»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів та фізіологічних станів у період вагітності.
 3. Забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження пацієнтів із хронічними захворюваннями, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 4. Проведення лабораторної діагностики, зокрема:
  1. a. розгорнутий клінічний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою);
  2. b. аналіз сечі загальний;
  3. c. глюкоза в цільній крові;
  4. d. холестерин загальний;
  5. e. швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;
  6. f. аналіз калу на приховану кров;
  7. g. тест на простатспецифічний антиген.
 5. Проведення інструментальної діагностики, зокрема електрокардіографії.
 6. Виявлення ризиків розвитку розладів психіки та поведінки у пацієнтів на рівні первинної медичної допомоги, а також надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря первинної медичної допомоги і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-психіатром та/або лікарем — психіатром дитячим щодо лікування пацієнтів з розладами психіки та поведінки.
 7. Проведення обов’язкових заходів щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
 8. Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень, підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення та медичні препарати, а також проведення епідеміологічних досліджень при поодиноких випадках інфекційних хвороб.
 9. Надання медичної допомоги хворим, та з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 на рівні первинної медичної допомоги, в тому числі в разі потреби виклик мобільної медичної бригади, що створена для реагування на коронавірусну хворобу або виклик бригади екстреної медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги чи транспортування пацієнта для надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам із коронавірусною хворобою.
 10. Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально небезпечних хвороб (туберкульоз (в тому числі латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, тощо), а також  обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та вчасне скерування в разі потреби  для надання вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-фтизіатром та/або лікарем — фтизіатром дитячим щодо діагностики та лікування пацієнтів із туберкульозом.
 11. Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров’я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, підвищення фізичної активності та здорове харчування.
 12. Динамічне спостереження жінок з низьким рівнем перинатального ризику та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 13. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
 14. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану тяжкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, оформлення рецептів для усунення больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (запори, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.
 15. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
 16. Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
 17. Направлення пацієнтів в інші заклади охорони здоров’я для проведення необхідних  клініко-лабораторних досліджень та отримання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я за неможливості проведення таких досліджень, які не входять в обсяг первинної медичної допомоги.
 18. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані, загрозливому для життя, та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Первинна медична допомога»

Умови надання послуги: амбулаторно, за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації / телемедичних систем (за рішенням лікаря первинної медичної допомоги).

Підстави надання послуги: декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги шляхом ефективного надання допомоги пацієнту протягом усього його життя з урахуванням усіх його проблем зі здоров’ям, зокрема організовуючи та координуючи діяльність інших служб охорони здоров’я у разі неможливості надання допомоги особисто чи у разі відсутності лікаря, якого вибрав пацієнт.
 2. Наявність лабораторії для проведення обов’язкових лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору підряду, зокрема розгорнутий клінічний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою); аналіз сечі загальний; глюкоза в цільній крові; холестерин загальний; швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити.
 3. Взаємодія з закладами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасної діагностики та лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (у період вагітності) станів з урахуванням стану здоров’я пацієнта.
 4. Взаємодія з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
 5. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси надання первинної медичної допомоги.
 6. Призначення керівником закладу лікаря на заміну у разі декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження тощо основного лікаря, задля ефективного та своєчасного надання пацієнтам медичної допомоги.
 7. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
 8. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2 /COVID-19).
 9. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та  критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар з надання первинної медичної допомоги (лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) — щонайменше одна особа, яка працює у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

 1. За місцем надання послуги:
  1. a. електрокардіограф;
  2. b. тонометр;
  3. c. ваги;
  4. d. ростомір;
  5. e. глюкометр і тест-смужки;
  6. f. пульсоксиметр;
  7. g. термометр безконтактний.

Інші вимоги:

 1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика — сімейна медицина та/або педіатрія, та/або терапія.
 2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я з використанням кодування за міжнародною класифікацією ІСРС-2.

Індикатори якості надання медичної допомоги:

 1. Проведення профілактичного огляду, що включає збір анамнезу, вимірювання артеріального тиску і запис електрокардіограми на рівні первинної медичної допомоги і при потребі направлення на вторинний чи третинний рівень надання медичної допомоги, кожні 2 роки, а за наявності факторів ризику щороку для осіб, що перебувають у групі з підвищеним ризиком розвитку захворювання на гіпертонічну хворобу та інші серцево-судинних захворювань, для чоловіків — віком 40 років і старше, для жінок — 50 років і старше.
 2. Проведення щорічного профілактичного огляду, що включає збір анамнезу та проведення глюкометрії на рівні первинної медичної допомоги і в разі потреби скерування на вторинний чи третинний рівень надання медичної допомоги, для осіб, що перебувають у групі з підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету — віком 45 років і старше, до 45 років — за наявності фактора ризику серцево-судинних захворювань.
 3. Проведення профілактичного огляду кожні 2 роки для жінок, які перебувають у групі з підвищеним ризиком розвитку захворювання на рак молочної залози у віковій категорії 50–69 років, за наявності факторів ризику — із 40 років шляхом направлення на мамографію.
 4. Проведення профілактичного огляду кожні 2 роки, а за наявності факторів ризику щороку для осіб, які перебувають у групі підвищеного ризику розвитку колотерального раку у віковій категорії 50–75 років.
 5. Проведення профілактичного огляду щодо підвищеного розвитку раку передміхурової залози (РПЗ) при ПСА (простатспецифічний антиген)
 6. Частка пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, які отримують ліки за програмою «Доступні ліки» від загальної кількості пацієнтів, що перебувають під наглядом.
 7. Частка пацієнтів з бронхіальною астмою, які отримують ліки за програмою «Доступні ліки» від загальної кількості пацієнтів, які перебувають під наглядом.
 8. Охоплення плановою вакцинацією дорослого та дитячого населення, відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень не менше 95% загальної кількості задекларованого населення.

Індикатори якості надання медичної допомоги для врахування при оплаті медичних послуг:

 1. Частка пацієнтів, які отримують ліки за програмою «Доступні ліки» від загальної кількості пацієнтів, які перебувають під спостереженням із гіпертонічною хворобою та іншими серцево-судинними захворюваннями не менше 95%.
 2. Частка дитячого населення, охопленого плановою вакцинацією, від загальної кількості дітей, що підлягають плановій вакцинації, відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, не менше 95% загальної кількості задекларованого населення.

Частка госпіталізованих пацієнтів із хворобами серця та системи кровообігу із кількості пацієнтів, які перебувають під спостереженням із гіпертонічною хворобою та іншими серцево-судинними захворюваннями менше 3%.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua

23 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *