Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: медична допомога при пологах

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямом «Екстрена медична допомога».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога при пологах»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою.

2. Ведення неускладнених вагінальних пологів.

3. Ведення ускладнених вагінальних пологів із застосуванням акушерських інтервенцій (вакуум-екстракція, акушерські лещата) в разі виникнення ускладнень.

4. Проведення ургентного кесарського розтину.

5. Проведення планового кесарського розтину (у закладах охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівня перинатальної допомоги).

6. Моніторинг стану роділлі, плода (включаючи зовнішній моніторинг), породіллі та новонародженого.

7. Зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, в тому числі медикаментозне через застосування нейроаксіальної блокади (епідуральної анестезії) та інших методів знеболення.

8. Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань та післяпологових акушерських процедур.

9. Забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами ведення фізіологічних та ускладнених пологів, а також усіх інтервенцій, що виконуються жінці та дитині.

10. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові та резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лактатдегідрогеназа, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій, магній;

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. аналіз сечі загальний;

g. тестування на ВІЛ/СНІД;

h. гістологічне дослідження;

i. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

11. Проведення інструментальних обстежень у цілодобовому режимі, зокрема:

a. УЗД;

b. рентгенгенографія;

c. кардіотокографія (КТГ);

d. інші дослідження відповідно до потреб пацієнта.

12. Проведення інтенсивної терапії жінкам у разі виникнення у них загрозливих для життя станів.

13. Проведення заходів з первинної реанімації та стабілізації стану новонароджених.

14. Проведення щеплень новонародженим згідно з чинним календарем профілактичних щеплень.

15. Проведення післяпологової специфічної профілактики резус-сенсибілізації.

16. Проведення метаболічного скринінгу в новонароджених відповідно до чинного законодавства.

17. Консультування жінок з питань грудного вигодовування і післяпологової контрацепції.

18. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.

19. Харчування в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична допомога при пологах»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • за направленням лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • самозвернення пацієнток при розродженні (О80–О84);
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність операційного блоку з виділеною операційною кімнатою для проведення кесаревих розтинів та інших хірургічних акушерських втручань.

2. Наявність палати або відділення інтенсивної терапії новонароджених, оснащених відповідно до наказів МОЗ України.

3. Наявність палати або відділення інтенсивної терапії для вагітної, роділлі, породіллі, оснащених відповідно до наказів МОЗ України.

4. Наявність індивідуальних пологових зал — щонайменше 2.

5. Наявність післяпологових палат для спільного перебування матері та новонародженого.

6. Можливість безперервного моніторингу серцебиття плода.

7. Проведення цілодобово таких лабораторних досліджень у закладі:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • визначення групи крові та резус-фактора;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій, магній, кальцій);
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
 • глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 • аналіз сечі загальний.

8. Забезпечення цілодобового лікарського спостереження вагітної, породіллі та новонародженого.

9. Організація транспортування жінки та новонародженого в інші заклади за потреби протягом усіх днів тижня.

10. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.

11. Забезпечення компонентами крові.

12. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

13. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

14. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

15. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

16. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

17. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

Додаткові вимоги до організації надання послуги для комплексного надання послуг матері й дитині:

1. Наявність у структурі закладу відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування).

2. Проведення цілодобово таких лабораторних досліджень у закладі:

 • С-реактивний білок (CRP, кількісний);
 • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові;
 • імуноферментні дослідження;
 • бактеріологічні та бактеріоскопічні дослідження.

3. Наявність у закладі апарата для визначення кислотно-основної рівноваги та газового складу крові.

4. Відповідність вимогам до пакета медичних послуг «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках».

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-акушер-гінеколог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

2. Лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).

3. Лікар-педіатр-неонатолог — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

4. Акушерка — щонайменше 4 особи, які працюють за основ­ним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

5. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

b. УЗД апарат з можливістю проведення допплерографії;

c. рентгенапарат;

d. електрокардіограф багатоканальний.

2. За місцем надання послуги:

a. апарат ШВЛ з опцією для новонароджених;

b. ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;

c. дихальний мішок за типом Амбу або реанімаційна Т-система для новонароджених);

d. ларингоскоп із клинками 00, 0, 1;

e. кардіотокограф (КТГ);

f. наркозний апарат/станція;

g. вакуум-екстрактор плода (можна одноразовий);

h. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);

i. пульсоксиметр для новонародженого;

j. автоматичний дозатор лікарських речовин;

k. аспіратор (відсмоктувач);

l. установка променевого тепла та/або інші джерела тепла;

m. лампа фототерапії;

n. система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік і тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ;

o. термометр безконтактний;

p. наявне аварійне перемикаюче комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше — одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія, неонатологія.

3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Індикатори якості надання медичної допомоги:

1. Частота індукованих пологів (на 100 пологів).

2. Частота розроджень вагітних шляхом кесаревого розтину (на 100 пологів).

3. Своєчасність екстреного кесаревого розтину (на 100 екстрених кесарів розтинів)

4. Частота інструментальних пологів (вакуум, лещата) на 100 пологів.

5. Активне ведення ІІІ періоду пологів (на 100 пологів).

6. Частка жінок, яким надано медичну допомогу у палаті/відділенні інтенсивної терапії від загальної кількості пологів.

7. Частка жінок групи низького (за сукупністю факторів) ступеня ризику, які народили немовлят з оцінкою за шкалою Апгар менше 7 балів на 5-й хвилині, від загальної кількості пологів.

8. Частка жінок, які отримували антибіотики в післяпологовий період, від загальної кількості пологів.

9. Частота акушерських кровотеч у послідовний і післяпологовий періоди (на 1000 пологів).

10. Частота екстирпації матки (на 1000 пологів).

11. Частота розривів матки (на 1000 пологів).

12. Частота застосування партограми в пологах (на 100 пологів).

13. Частота розривів промежини (на 1000 пологів).

14. Частота проведених епізіо- та перинеотомій (на 1000 пологів).

15. Частота пологів з дистоцією плечиків плода (на 100 пологів).

16. Частота виникнення родового сепсису і розвитої післяродової інфекції (на 1000 пологів).

17. Середня тривалість перебування у стаціонарі.

18. Рівень госпітальної летальності новонароджених (на 1000 народжених живими).

19. Індекс неонатального трансферу (на 100 живонароджених).

20. Частка жінок і новонароджених, переведених на вищий рівень надання медичної допомоги, від загальної кількості пологів.

21. Рівень материнської смертності.

22. Рівень перинатальної смертності.

23. Рівень мертвонароджуваності.

24. Рівень інтранатальної смертності.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

23 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *