Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: медична допомога новонародженим

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямком «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Забезпечення первинного огляду пацієнта.

2. Забезпечення інтенсивної терапії новонародженим.

3. Надання медичних послуг новонародженим на всіх етапах лікування в закладі.

4. Проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:

a. розгорнутий загальний аналіз крові;

b. біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина), гамма-глутамілтрансфераза, лактатдегідрогеназа;

c. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

d. гази крові;

e. електроліти (іонізований кальцій, фосфор, магній, кальцій, натрій, калій);

f. коагулограма (протромбіновий індекс, АЧТЧ, тромбіновий час);

g. інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

5. Проведення інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема ультразвукового, рентгенологічного, електроенцефалографічного та інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

6. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

7. Забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та розхідвитратними матеріалами.

8. Догляд за передчасно народженими та/або хворими дітьми з/без переведення до відділення інтенсивної терапії новонароджених.

9. Проведення респіраторної підтримки: CPAP (Constant Positive Airway Pressure), неінвазивної та інвазивної штучної вентиляції легень, високочастотної осциляторної вентиляції легень (ВЧО ВЛ) High frequency oscillatory ventilation (HFOV).

10. Виходжування новонароджених після перебування у відділенні/палаті інтенсивної терапії.

11. Забезпечення цілодобового повного/часткового парентерального харчування.

12. Проведення вакцинації згідно з чинним календарем профілактичних щеплень.

13. Забезпечення неонатального трансферу (транспортування) новонароджених високого перинатального ризику виїзною неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії до закладів охорони здоров’я з надання високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги або спеціалізовані відділення для адекватного медичного догляду.

14. Проведення офтальмологічного скринінгу передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тиж та масою тіла при народженні менше 1500 г.

15. Проведення аудіологічного скринінгу всім новонародженим.

16. Проведення метаболічного скринінгу згідно з рекомендаціями МОЗ України.

17. Забезпечення консультування лікарем — неврологом дитячим; лікарем — нейрохірургом дитячим; лікарем — офтальмологом дитячим; лікарем — хірургом дитячим; лікарем — кардіологом дитячим; лікарем-генетиком; логопедом; ерготерапевтом/фізичним терапевтом, психологом.

18. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

19. Забезпечення сумішами для штучного та лікувального ентерального харчування немовлят.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • за направленням лікуючого лікаря;
  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність відділення постінтенсивного виходжування для новонароджених.

2. Транспортування передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тиж та масою тіла при народженні менше 1500 г в межах закладу в умовах транспортного кувеза з можливістю проведення апаратної ШВЛ за потреби.

3. Забезпечення цілодобового лабораторного обстеження: розгорнутий загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), гамма-глутамілтрансфераза, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина), кислотно-основного стану крові та газів крові, лактату, лактатдегідрогенази, електролітів (іонізований кальцій, фосфор, магній, кальцій, натрій, калій), глюкоза в цільній крові або сироватці крові.

4. Забезпечення проведення бактеріологічного дослідження.

5. Забезпечення проведення рентгенологічного та ультразвукового дослідження у цілодобовому режимі.

6. Забезпечення сприятливого сенсорного оточення для дитини та сімейноорієнтованого догляду, направленого на її розвиток.

7. Забезпечення компонентами крові.

8. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

9. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

10. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

11. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

12. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

13. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

14. Дотримання маршрутів пацієнтів.

15. Проведення навчально-симуляційних тренінгів з первинної реанімації новонароджених.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

16. Наявність та робота виїзної неонатологічної бригади невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-педіатр-неонатолог та/або лікар — анестезіолог дитячий — щонайменше 5 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. Сестра медична для обслуговування новонароджених у відділенні/палаті інтенсивної терапії — щонайменше 5 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

3. Сестра медична для обслуговування новонароджених в інших відділеннях — щонайменше 5 осіб, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

4. Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт та/або психолог — щонайменше 2 особи.

5. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини — щонайменше 2 особи.

6. Фізичний терапевт та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи.

Вимоги до переліку обладнання:

1. У закладі:

a. апарат УЗД з можливістю проведення допплерографії та з неонатальними датчиками;

b. пересувний рентгенівський апарат зі стійкою для вертикальних знімків;

c. гематологічний, газовий, коагуляційний, біохімічний аналізатор (цілодобовий доступ).

2. За місцем надання послуг:

a. апарат ШВЛ;

b. апарат для неінвазивної ШВЛ;

c. n-CPAP;

d. апарат для високочастотної ШВЛ;

e. транспортний апарат ШВЛ;

f. інкубатори закриті — щонайменше 3;

g. інкубатори відкриті — щонайменше 3;

h. монітор пацієнта (ЧСС, АТ, SpO2, ЕКГ) — щонайменше 3;

i. електроенцефалограф;

j. обладнання для лікувальної гіпотермії;

k. лампа фототерапії — щонайменше 3;

l. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;

m. ваги для новонароджених;

n. глюкометр і тест-смужки;

o. аспіратор (відсмоктувач);

p. транскутанний білірубінометр;

q. аудіометр;

r. ларингоскоп з клинками 00, 0, 1;

s. дихальний мішок за типом Амбу або реанімаційна Т-система для новонароджених;

t. система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ;

u. термометр безконтактний;

v. наявне аварійне перемикаюче комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю неонатологія, дитяча анестезіологія.

3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Індикатори якості надання медичної допомоги:

1. Частота госпіталізації немовлят у відділення інтенсивної терапії новонароджених (ВІТН), народжених від жінок групи низького ступеня перинатального ризику або після перебування дитини у відділенні спільного перебування/до загальної кількості немовлят, народжених у стаціонарі (на 100 немовлят)

2. Смертність новонароджених з масою тіла ≥2500 г та гестаційним віком 37 та більше тижнів, народжених від жінок групи низького ступеня перинатального ризику.

3. Повторна госпіталізація немовлят у ВІТН (кількість повторно госпіталізованих немовлят з таким самим діагнозом до загальної кількості госпіталізованих немовлят на 100 немовлят).

4. Частка новонароджених, у яких ШВЛ була розпочата після 48 год перебування у ВІТН від загальної кількості немовлят, яким проведено ШВЛ.

5. Виживання новонароджених з малою масою тіла при народженні 1500–2499 г (кількість новонароджених масою тіла при народженні 1500–2499 г, які вижили після 168 год життя, × 100/кількість новонароджених з масою тіла при народженні 1500–2499 г).

6. Виживання новонароджених з малою масою тіла при народженні 500–1499 г (кількість новонароджених масою тіла при народженні 500–1499 г, які вижили після 168 год життя, х 100/кількість новонароджених масою тіла при народженні 500–1499 г).

7. Забезпеченість новонароджених хірургічною корекцією.

8. Середня тривалість перебування у стаціонарі.

9. Індекс неонатального трансферу (на 100 живонароджених).

10. Рівень госпітальної летальності новонароджених (на 1000 народжених живими).

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

23 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *