Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: гострий інфаркт міокарда

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямком «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Екстрене визначення основних біохімічних показників і специфічних кардіологічних тестів крові для підтвердження пошкодження кардіоміоцитів, диференційної діагностики та динамічного спостереження пацієнтів.

2. Безперервний моніторинг стану пацієнтів.

3. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові та резус-фактора;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій, магній);

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. С-реактивний білок (CRP, кількісний);

g. кількісне визначення маркерів ураження міокарда: тропоніни І та Т, креатинкіназа ізоферменти (ВВ, МВ, ММ) та ізоформи (а, в, с) у сироватці крові;

h. продукти деградації фібрину (D-димер);

i. аналіз сечі загальний;

j. інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

4. Проведення інструментальних досліджень, зокрема:

a. ангіографія;

b. ЕКГ;

c. УЗД з допплером;

d. ехо-КГ;

e. рентгенографія ОГП;

f. інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

5. Забезпечення повного спектра медичної допомоги для проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по інфарктзалежній артерії.

6. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

7. Забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та розхідними матеріалами.

8. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей, зокрема лікарем-невропатологом, лікарем-кардіохірургом, лікарем-урологом, лікарем-хірургом, лікарем-ендокринологом, лікарем-ендоскопістом протягом 3 год.

9. Надання послуг з медичної реабілітації в гострий період та переведення пацієнтів до відділення (центру) реабілітації для надання послуг з медичної реабілітації у підгострий/відновний період.

10. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
  • самозвернення у невідкладному стані пацієнтів із такими діагнозами:

− I21 Гострий інфаркт міокарда.
− I22 Повторний інфаркт міокарда.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність відділення або ліжок кардіологічного профілю (щонайменше 4 обладнані ліжка).

2. Наявність відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, що включає катетеризаційну лабораторію, яка працює в цілодобовому режимі або кардіологічне відділення з рентгенопераційним блоком, який працює в цілодобовому режимі.

3. Забезпечення можливості цілодобового проведення таких лабораторних досліджень: розгорнутий клінічний аналіз крові; визначення групи крові та резус-фактора; біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій, магній); коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ); глюкоза в цільній крові або сироватці крові; С-реактивний білок (CRP, кількісний); кількісне визначення маркерів ушкодження міокарда: тропоніни І та Т, креатинкіназа ізоферменти (ВВ, МВ, ММ) та ізоформи (а, в, с) в сироватці крові; продукти деградації фібрину (D-димер); аналіз сечі загальний.

4. Постійний моніторинг стану пацієнтів.

5. Забезпечення компонентами крові.

6. Забезпечення можливості проведення консультації лікаря-невропатолога, лікаря-кардіохірурга, лікаря-уролога, лікаря-хірурга, лікаря-ендокринолога, лікаря-ендоскопіста — протягом 3 год.

7. Координація надання допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда із закладами охорони здоров’я первинного, вторинного, третинного рівня надання медичної допомоги та службою екстреної медичної допомоги.

8. Забезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта, та/або ерготерапевта, визначення та проведення реабілітаційних заходів за потреби у разі відсутності протипоказань.

9. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

10. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів щодо запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

11. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2/COVID-19).

12. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

13. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

14. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

15. Затверджені головним лікарем/медичним директором стандартна операційна процедура або клінічний маршрут пацієнта в медичному закладі з лікування інфаркту міокарда.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-кардіолог та/або лікар — кардіолог дитячий — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. Лікар — кардіолог інтервенційний та/або лікар-кардіолог, який пройшов підготовку з інтервенційної кардіології, та/або лікар — хірург серцево-судинний, який пройшов підготовку з інтервенційних втручань у кардіології — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

3. Лікар-анестезіолог — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

4. Лікар-рентгенолог, який пройшов підготовку з інтервенційних втручань в кардіології — щонайменше 1 особа.

5. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини — щонайменше 2 особи.

6. Фізичний терапевт та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи.

7. Сестра медична операційна — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

8. Сестра медична стаціонару — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

Вимоги до переліку обладнання

1. За місцем надання послуг:

a. ангіограф стаціонарний (або мобільний з можливістю проведення коронарографій та екстрених ПКВ), укомплектований системою ЕКГ та АТ моніторингу у катетеризаційній лабораторії, який працює в цілодобовому режимі;

b. електрокардіограф багатоканальний — щонайменше 2;

c. рентгенівський апарат;

d. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — щонайменше 4;

e. дефібрилятор з функцією синхронізації — щонайменше 2, з них принаймні один із функцією зовнішньої стимуляції;

f. дихальний мішок за типом Амбу з кисневою трубкою;

g. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;

h. апарат ШВЛ;

i. система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік і тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ;

j. аспіратор (відсмоктувач);

k. ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;

l. апарат для ультразвукового дослідження серця з функцію допплерометрії;

m. термометр безконтактний;

n. наявне аварійне перемикаюче комутаційне обладнання (АПКО) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю кардіологія, анестезіологія, хірургія серця і магістральних судин.

3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

4. Наявність закладу в затвердженому Департаментом охорони здоров’я маршруті пацієнта з інфарктом міокарда.

Індикатори якості надання медичної допомоги:

1. Частка пацієнтів з елевацією сегмента ST, яким виконано реперфузію, до загальної кількості пацієнтів, які підлягали цій процедурі (початок симптомів до діагнозу

2. Частка пацієнтів без елевації сегмента ST без протипоказань, хто отримав коронарну ангіографію впродовж 72 год після госпіталізації, до загальної кількості пацієнтів без протипоказань, і тих, які дали згоду.

3. Оцінка ступеня тяжкості хворих на гострий інфаркт міокарда без елевації сегмента ST за шкалою GRACE, яким проводили і не проводили інтервенційні втручання.

4. Середня тривалість перебування у стаціонарі.

5. Частка пацієнтів, які отримали медичну реабілітацію у гострий період.

6. Частка пацієнтів, яких було перенаправлено на отримання медичної реабілітації у відновний період.

Рівень госпітальної летальності у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією та без елевації сегмента ST.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

23 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *