Проєкт вимог ПМГ на 2021 рік: гострий мозковий інсульт

Резюме. Наведено проєкти специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг

Як ми вже повідомляли, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала проєкти вимог для Програми медичних гарантій на 2021 рік. Пропонуємо до уваги читачів Проєкт специфікації надання та умов закупівлі медичних послуг на 2021 рік за напрямком «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Первинний огляд пацієнта.

2. Проведення нейровізуалізації всім пацієнтам із підозрою на гострий мозковий інсульт (не пізніше 60 хв з моменту звернення пацієнта в заклад або доставлення його бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги). Забезпечення анестезіологічного супроводу пацієнта для проведення нейровізуалізації.

3. Моніторинг клінічних, біохімічних показників, рівня електролітів, лабораторних показників системи гемостазу, ЕКГ.

4. Проведення лабораторних досліджень у цілодобовому режимі, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові з підрахунком числа тромбоцитів;

b. біохімічний аналіз крові (аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, калій, тропонін);

c. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

e. інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

5. Проведення інструментальних досліджень, зокрема:

a. ЕКГ;

b. УЗД з допплером;

c. інших досліджень відповідно до потреб пацієнтів.

6. Проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), включаючи забезпечення необхідними лікарськими засобами, із контролем гемостазу після її проведення.

7. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

8. Забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та витратними матеріалами.

9. Проведення та документування скринінгу щодо порушень ковтання у всіх пацієнтів до початку годування чи прийому ліків через рот (не пізніше 24 год після госпіталізації) з забороною годування чи прийому ліків через рот у разі ознак дисфагії.

10. Проведення консультації логопеда (терапевта мови та мовлення) у перші 48 год після госпіталізації.

11. Проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта.

12. Проведення заходів із вторинної профілактики захворювання.

13. Направлення пацієнта до закладу охорони здоров’я для отримання необхідної медичної допомоги.

14. Надання послуг з медичної реабілітації в гострий період та переведення пацієнтів до відділення (центру) реабілітації для надання послуг з медичної реабілітації у підгострий/відновний період.

15. Розроблення та організація окремого заняття для родини/доглядачів з таких питань: методи особистої гігієни, стратегії спілкування, техніки переміщення, профілактики ускладнень та інших специфічних проблем, пов’язаних із гострим мозковим інсультом, контроль за безпечним ковтанням та відповідної зміни дієти, допомоги регулювання поведінки при психосоціальних проблемах.

16. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

17. Застосування ендоваскулярних методів лікування за наявності відповідних умов у закладі.

18. Забезпечення проведення нейрохірургічної допомоги за наявності відповідних умов у закладі.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті»

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
  • самозвернення у невідкладному стані пацієнтів із такими діагнозами:

− І60 Субарахноїдальний крововилив;
− І61 Внутрішньомозковий крововилив;
− І62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив;
− I63 Інфаркт головного мозку;
− І64 Інсульт, неуточнений як крововилив чи інфаркт;
− I67.6 Негнійний тромбоз внутрішньочерепного венозного синуса;
− G45 Минущі транзиторні церебральні ішемічні стани [атаки] та пов’язані з ними синдроми.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Наявність неврологічного/нейрохірургічного відділення або неврологічних/нейрохірургічних ліжок (щонайменше 4 обладнаних ліжка).

2. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії (щонайменше 4 обладнаних ліжка для інтенсивної терапії) з можливістю цілодобової подачі кисню.

3. Наявність приймального відділення з можливістю проведення первинного огляду/місця проведення тромболізису, в якому може бути забезпечений повноцінний первинний огляд за алгоритмом АВСD, зокрема безперервний моніторинг сатурації крові киснем (пульсоксиметрія), АТ (в автоматичному режимі), ЕКГ, а також забезпечення прохідності дихальних шляхів (відповідно до сучасних принципів), безперервна інгаляція кисню тощо.

4. Забезпечення можливості цілодобового проведення таких лабораторних досліджень: розгорнутий клінічний аналіз крові з підрахунком кількості тромбоцитів, біохімічний аналіз крові (аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, калій, тропонін), глюкоза в цільній крові або сироватці крові, коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ).

5. Забезпечення можливості проведення інструментальних досліджень.

6. Забезпечення при наявності показань адекватної оксигенотерапії під час внутрішньогоспітального транспортування та нейровізуалізації.

7. Забезпечення консультації лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта, та/або ерготерапевта у перші 48 год після госпіталізації та проведення заходів з медичної реабілітації при потребі.

8. Забезпечення можливості проведення консультації лікаря-невропатолога, лікаря-кардіолога, лікаря-нейрохірурга, лікаря-уролога, лікаря-хірурга, лікаря-ендокринолога, лікаря-ендоскопіста: ургентної — протягом 3 год.

9. Забезпечення проведення консультації логопеда (терапевта мови та мовлення) у перші 48 год після госпіталізації.

10. Забезпечення проведення консультації лікаря-психолога або лікаря-психотерапевта.

11. Координація надання допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом закладами охорони здоров’я первинного, вторинного, третинного рівня надання медичної допомоги та службою екстреної медичної допомоги.

12. Наявність системи попереднього інформування закладу охорони здоров’я про наближення пацієнта з гострим мозковим інсультом для активації ресурсів закладу охорони здоров’я з метою забезпечення можливості проведення реваскуляризаційної терапії в межах терапевтичного вікна (в перші 3–4,5 год від початку захворювання).

13. Забезпечення компонентами крові.

14. Забезпечення спеціального навчання всіх співробітників, які залучені до надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті (лікарі, середній та молодший медичний персонал), на тренінгах із тромболітичної терапії, інтенсивної терапії, використання шкал (NIHSS, ASPECTS, mRS), скринінгу щодо дисфагії, оцінювання потреби у реабілітації).

15. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

16. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів з метою запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

17. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, коронавірусної хвороби (SARS-CoV-2 /COVID-19).

18. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 год на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України від 15.06.2016 р. № 592 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

19. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю роботи закладів охорони здоров’я для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

20. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення дії договору.

21. Затверджені головним лікарем/медичним директором стандартна операційна процедура або клінічний маршрут пацієнта в медичному закладі з лікування ішемічного та геморагічного інсульту, які передбачають можливість переводу пацієнтів в інші заклади відповідно до укладених договорів.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

1. Окремий підрозділ (відділення) для пацієнтів з гострим інсультом, яке працює цілодобово, щонайменше з 8 ліжками, принаймні 6 з яких обладнані для постійного моніторингу (ЧСС, ЕКГ, АТ, насичення крові киснем, температура тіла).

2. Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії або палати інтенсивної терапії (щонайменше 6 обладнаних ліжок для інтенсивної терапії) з можливістю цілодобової подачі кисню.

3. Наявність нейрохірургічного відділення.

4. Наявність операційного блоку, де можуть проводитися відкриті нейрохірургічні втручання (трепанація черепа, декомпресійна краніотомія, встановлення дренажів у шлуночки мозку, видалення гематом).

5. Можливість невідкладного виявлення оклюзії великої мозкової артерії і переводу пацієнта до іншого закладу для механічної тромбектомії (або проведення тромбекстракції в цьому закладі).

6. Можливість проведення трансторакальної ехокардіографії, дуплексного сканування судин шиї протягом 72 год після госпіталізації.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-невропатолог та/або лікар — невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар — нейрохірург дитячий, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. Лікар-анестезіолог та/або лікар — анестезіолог дитячий — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

3. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини — щонайменше 2 особи.

4. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост за місцем надання послуги).

5. Фізичний терапевт та/або ерготерапевт — щонайменше 2 особи.

Додаткові вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. Лікар-нейрохірург та/або лікар — нейрохірург дитячий, який має відповідну підготовку з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).

2. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини — щонайменше 3 особи.

3. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі, на 4 ліжка (цілодобовий пост за місцем надання послуги).

4. Фізичний терапевт та/або ерготерапевт — щонайменше 3 особи.

5. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше одна особа.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання послуг:

a. спіральний комп’ютерний томограф (СКТ) та/або магнітно-резонансний томограф (МРТ) з режимами визначення геморагії (T2*/GRE/SWI), які працюють у цілодобовому режимі;

b. функціональні ліжка — щонайменше 4;

c. електрокардіограф багатоканальний;

d. монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) — щонайменше 4;

e. портативні пульсоксиметри — щонайменше 4;

f. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 4;

g. система централізованого постачання кисню чи кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік і тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ із точкою доступу кисню біля кожного ліжка у відділенні інтенсивної терапії;

h. наркозний апарат/станція;

i. апарат ШВЛ;

j. ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;

k. дихальний мішок за типом Амбу з кисневою трубкою;

l. портативний дефібрилятор із функцією синхронізації;

m. термометр безконтактний;

n. наявне АПКО (аварійне перемикаюче комутаційне обладнання) та щонайменше одне джерело мережі аварійного електроживлення.

Додаткові вимоги до переліку обладнання за місцем надання послуг:

a. УЗД-апарат з можливістю проведення допплерографії;

b. автоматичний дозатор лікувальних речовин — щонайменше 7;

c. функціональні ліжка — щонайменше 6;

d. портативний експрес-коагулометр.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.

2. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю неврологія та/чи нейрохірургія, анестезіологія.

3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

4. Наявність закладу в затвердженому Департаментом охорони здоров’я маршруті пацієнта з інсультом.

Індикатори якості надання медичної допомоги:

1. Частка пацієнтів із гострим мозковим інсультом, які госпіталізовані у профільні відділення для лікування пацієнта із гострим мозковим інсультом у перші 4,5 год від початку захворювання та 24 год від початку захворювання.

2. Середня тривалість перебування у стаціонарі у гострий період.

3. Частка пацієнтів із гострим мозковим інсультом, обстежених за допомогою СКТ або МРТ сканування мозку у перші 60 хв з моменту госпіталізації.

4. Частка пацієнтів з гострим мозковим інсультом, яким виконано тромболітичну терапію.

5. Частка пацієнтів, які отримали медичну реабілітацію в гострий період.

6. Частка пацієнтів, яким проведено оцінку потреби у медичній реабілітації.

Рівень госпітальної летальності у гострий період.

Пресслужба «Українського медичного часопису»
за матеріалами nszu.gov.ua

23 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *