Медична освіта: як вищим навчальним закладам пройти акредитацію та ліцензування

Резюме. Наведено перелік необхідних документів

Реформа медичної освіти триває. Нещодавно ми повідомляли про те, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України скасувало низку застарілих наказів, які обмежували права вищих медичних навчальних закладів у формуванні навчальних планів, надавши їм більшу автономію. Проте університети мають дотримуватися єдиних стандартів вищої освіти, їхні освітні програми повинні пройти акредитацію.

Як пройти акредитацію освітніх програм

Тож наводимо перелік основних документів, необхідних для навчальної діяльності закладів вищої освіти, в тому числі й медичних, який викладено у постанові Кабінету Міністрів України (КМУ) від 30 грудня 2015 р. № 1187. Медичні університети мають керуватися цим переліком і можуть відмовитися від створення великої кількості непотрібної документації.

Постанова КМУ № 1187 встановлює для університетів точний список документів та вимог, потрібних для акредитації, ліцензування і безпосередньо навчального процесу. Користуючись цим списком, заклади вищої освіти можуть якісно підготувати необхідні документи і успішно пройти акредитацію, поновити ліцензію тощо. Заклади самі відповідають за форми цих документів та, за бажанням, можуть створювати додаткові. Створення додаткових документів не є обов’язковим. Університети мають керуватися принципами доцільності та необхідності.

Список необхідних документів для університетів та вимоги до них наведено в таблиці.

Таблиця. Список необхідних документів для університетів та вимоги до них

Документ Вимоги/умови
Концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти • код та найменування спеціальності;
• рівень вищої освіти;
• орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм;
• загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) та строк навчання;
• професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності);
• перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої/післядипломної освіти;
• орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати;
• вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання;
• порядок оцінювання результатів навчання
Освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові, освітньо-творчі) програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
• перелік компетентностей випускника;
• нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
• форми атестації здобувачів вищої освіти;
• вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
• вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)
Навчальні плани, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти • на підставі відповідної освітньої програми для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
• перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС;
• послідовність вивчення дисциплін;
• форми проведення навчальних занять та їх обсяг;
• графік навчального процесу;
• форми поточного і підсумкового контролю
Робочі програми з усіх навчальних дисциплін навчальних планів • програма навчальної дисципліни;
• заплановані результати навчання;
• порядок оцінювання результатів навчання;
• рекомендована література (основна, допоміжна);
• інформаційні ресурси в інтернеті
Програми практичної підготовки • з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньої програми
Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти
Навчальні плани з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» • у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у закладах вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від мови навчання

Усі документи, зазначені у списку постанови КМУ, медичні університети повинні оприлюднити на своєму офіційному сайті українською та англійською мовами. Така вимога Міністерства освіти і науки України спрямована на те, щоб зміст української освіти — зокрема медичної — був зрозумілим національній та міжнародній спільноті.

Відповідний лист-роз’яснення МОЗ України від 02.10.2018 р. № 01.6/200/26073 надіслало керівникам закладів вищої медичної освіти.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua

27 сентября, 2020
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *