Liki24 UA

Вимоги ПМГ-2021: первинна медична допомога

Резюме. Надається амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря ПМД), та/або з використанням засобів телекомунікації.

Як ми вже повідомляли, НСЗУ розмістило оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення на II–IV квартал 2021 року.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладення договору за пакетом «Первинна медична допомога».

Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватися за Договором

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря ПМД), та/або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги

 • Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — ПМД);
 • самозвернення щодо лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
 • самозвернення при невідкладному стані (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря).

Вимоги до організації надання послуги

1. Забезпечення безперервності надання ПМД для ефективного надання допомоги пацієнту/пацієнтці протягом усього його/її життя, з урахуванням усіх його/її проблем зі здоров’ям, зокрема взаємодіючи з іншими надавачами медичних послуг.

2. Організація (за необхідності) роботи «Гарячої лінії» з метою надання відповідей на найпоширеніші запитання щодо надання ПМД, в тому числі щодо лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

3. При проведенні лабораторної діагностики, що входить до обсягу медичних послуг за цим пакетом медичних послуг, організація забору матеріалу безпосередньо на місці надання ПМД, а також транспортування у лабораторний центр (за умови відсутності відповідних потужностей у закладі).

4. Взаємодія із закладами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги для своєчасної діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (у період вагітності) станів з урахуванням стану здоров’я пацієнта/пацієнтки.

5. Взаємодія із суб’єктами громадського здоров’я, закладами освіти, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.

6. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси розташування місць надання послуг з ПМД та зміну контактних телефонних номерів.

7. Призначення керівником надавача ПМД лікаря на заміну у разі декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження лікаря задля ефективного та своєчасного надання пацієнтам медичної допомоги.

8. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

9. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у надавача медичної послуги та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

10. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

11. Підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, гострі в’ялі паралічі, харчове, гостре професійне отруєння, несприятливу подію після імунізації, незвичайну реакцію на медичні препарати, а також проведення епідеміологічних розслідувань при поодиноких випадках інфекційних хвороб.

12. Ведення первинної облікової документації, в тому числі щодо пацієнтів із підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

13. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, відповідно до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців

1. За місцем надання медичних послуг:

а. лікар з надання ПМД (лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) — щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання

1. За місцем надання медичних послуг:

a. електрокардіограф;

b. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

c. ваги для дорослих та ваги дитячі;

d. ростомір;

e. глюкометр;

f. пульсоксиметр;

g. термометр безконтактний;

h. отоофтальмоскоп;

i. таблиця для перевірки гостроти зору;

j. пікфлуометр;

k. аптечка для надання невідкладної допомоги;

l. мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу).

Інші вимоги

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика — сімейна медицина та/або педіатрія, та/або терапія.

2. Використанням міжнародної класифікації ІСРС-2-Е для подання даних до Електронної системи охорони здоров’я.

Індикатори, за якими проводиться оцінка

1. Індикатор рівня вакцинації: досягнення цільового рівня охоплення вакцинацією першою дозою вакцини КПК — 94%, для когорти дітей від 1 до 6 років.

Підхід до обчислення індикатора: індикатор вважається досягнутим, якщо станом на дату проведення оцінки частка дітей, які отримали першу дозу вакцини КПК за даними ЕСОЗ, серед усіх дітей, від імені яких подана декларація про вибір лікаря, який працює у надавача медичних послуг, становить ≥94%.

Для оцінки, яка здійснюється станом на 1 вересня 2021 року, застосовується відношення, де:

 • чисельником є кількість дітей, дата народження яких припадає на період з 1 березня 2015 року до 31 травня 2020 року та від імені яких подана декларація про вибір лікаря, який працює у надавача медичних послуг, та які отримали принаймні 1 дозу вакцини КПК за даними ЕСОЗ;
 • знаменником є загальна кількість дітей, дата народження яких припадає на період з 1 березня 2015 року до 31 травня 2020 року та від імені яких подана декларація про вибір лікаря, який працює у відповідного надавача медичних послуг станом на 1 вересня 2021 року за даними ЕСОЗ.

При проведенні повторних оцінок через кожні 3 міс, дата народження дітей збільшується на кожні 3 міс відповідно.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (у період вагітності) станів.

3. Проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження пацієнтів із хронічними захворюваннями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4. Проведення лабораторної діагностики, зокрема:

 • розгорнутий клінічний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою);
 • загальний аналіз сечі;
 • глюкоза в цільній крові;
 • холестерин загальний;
 • швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;
 • проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 за умови наявності тест-системи у надавача ПМД.

5. Проведення інструментальної діагностики, зокрема електрокардіографії, пікфлуометрії, отоофтальмоскопії, вимірювання гостроти зору.

6. Виявлення ризиків розвитку розладів психіки та поведінки у пацієнтів (у разі звернення пацієнтів у межах графіка роботи надавача). Взаємодія з лікарем-психіатром та/або лікарем-психіатром дитячим, та/або лікарем-наркологом щодо лікування пацієнтів із розладами психіки та поведінки.

7. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам із розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

8. Виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.

9. Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень (вакцинація за віком, вакцинація за станом здоров’я, вакцинація за епідемічними показаннями), екстреної імунопрофілактики.

10. Проведення забору зразків матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання ПМД або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки в разі такої необхідності) у пацієнтів із підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та їх транспортування у лабораторний центр, незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря.

11. Ознайомлення контактних осіб, а також осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.

12. Лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам/пацієнткам у разі погіршення їх стану.

13. Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз (в тому числі латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом тощо). Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та видача направлення для надання вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-фтизіатром та/або лікарем-фтизіатром дитячим щодо діагностики та лікування пацієнтів із туберкульозом.

14. Надання консультативної допомоги населенню щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу життя, важливості відмови від куріння та ризиків зловживання алкоголем, важливості підвищення фізичної активності та здорового харчування, вакцинації.

15. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога.

16. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною та надання рекомендацій батькам/опікунам щодо необхідності грудного вигодовування, правильного харчування та догляду за здоровою дитиною відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

17. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану тяжкохворого пацієнта/пацієнтки та визначення його/її потреб; оцінку ступеня болю та лікування у разі больового синдрому; виписка рецептів для усунення больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (запор, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта/пацієнтки.

18. Призначення лікарських засобів та визначення потреби медичних виробів, технічних засобів реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

19. Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.

20. Видача направлення (зокрема електронних) для проведення необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій лікаря та інших послуг на рівні вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

21. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта/пацієнтки, який/яка перебуває у загрозливому для життя стані та надання йому/їй відповідної медичної допомоги до її прибуття.

22. Оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

Інші особливості надання медичних послуг у рамках ПМД за договором про медичне обслуговування населення визначені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504.

Особливості виконання договорів про медичне обслуговування населення щодо первинної медичної допомоги у 2021 році

Особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за Програмою медичних гарантій на 2021 рік, застосовні тарифи та коригувальні коефіцієнти визначені Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua

4 марта, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *