Liki24 UA

Вимоги ПМГ-2021: Медична реабілітація при ураженнях опорно-рухового апарату

Резюме. Для дорослих і дітей віком від 3 років

Як ми вже повідомляли, НСЗУ розмістило оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення на II–IV квартал 2021 року.

Пропонуємо до Вашої уваги вимоги для укладення договору за пакетом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату».

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

  • направлення лікаря з надання ПМД, якого вибрано за декларацією про вибір лікаря
  • направлення лікуючого лікаря;
  • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Вимоги до організації надання послуги:

1. Будівля, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Наявність просторого туалету, обладнаного для осіб, які користуються кріслами-колісними, достатньо просторого для одночасного перебування пацієнта/пацієнтки та фахівця, який проводить медичну реабілітацію.

2. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам.

3. Забезпечення цілодобового медсестринського догляду (у разі надання реабілітаційної допомоги в умовах стаціонару).

4. При наданні послуги в стаціонарних умовах забезпечення щонайменше 45 хвилин на день кожної відповідної терапії (фізичної терапії, ерготерапії) протягом щонайменше 5 днів на тиждень.

5. Забезпечення можливості проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

6. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, іншими надавачами соціальних послуг, в тому числі неурядовими та благодійними організаціями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам/пацієнткам.

7. Наявність затвердженої програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекційним захворюванням, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.

8. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічного режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у разі виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

9. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації та проведення відповідно до чинного законодавства зі здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта/пацієнтки на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.

10. Забезпечення оцінки стану здоров’я пацієнта/пацієнтки, в тому числі виявлення ознак насильства та дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, відповідно до рекомендацій Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

1. У закладі:

a. Лікар-ортопед-травматолог та/або лікар-ортопед-травматолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) — щонайменше 2 особи з цього переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі або сумісництвом в цьому закладі.

b. Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт — щонайменше 2 особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

c. Лікар-психолог та/або психолог, та/або лікар-психотерапевт — щонайменше одна особа з цього переліку, яка працює за основним місцем роботи або за сумісництвом у цьому закладі.

d. Фізичний терапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

e. Ерготерапевт — щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

f. Асистент фізичного терапевта та/або асистент ерготерапевта, та/або сестра медична з ЛФК, та/або сестра медична з масажу — щонайменше 2 особи з цього переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

g. Сестра медична — щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

1. За місцем надання медичних послуг:

a. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку — щонайменше 2;

b. пульсоксиметр — щонайменше 2;

c. електрокардіограф багатоканальний;

d. термометр безконтактний;

e. глюкометр;

f. широка кушетка з регуляцією по висоті — щонайменше 2;

g. асистивні технології для забезпечення мобільності — крісла колісні різного типу, палиці, милиці, ходунки;

h. стандартизовані тести та нестандартизовані набори для проведення терапевтичного оцінювання;

i. крісло-туалет (у разі надання допомоги стаціонарно) — щонайменше 3;

j. крісло для душа (у разі надання допомоги стаціонарно) — щонайменше 3;

k. ортези, бандажі, слінги;

l. засоби для позиціонування різних форм та розмірів;

m. обладнання, матеріали та засоби для відновлення участі в активностях повсякденного життя (у тому числі допоміжне обладнання);

n. м’ячі (фітболи) різного розміру і форми;

o. різні типи балансирів;

p. степ-платформи;

q. велотренажер;

r. шведська стінка;

s. механічні та/або автоматичні ротори для тренування верхніх та нижніх кінцівок;

t. комплект гумових джгутів, гантелі, обтяжувачі, терапевтичні резинки, терапевтичний пластилін;

u. реабілітаційні пояси для страхування пацієнтів під час ходьби — щонайменше 4;

v. обладнання для відновлення сенсорних та рухових функцій верхньої кінцівки (у тому числі гоніометри, динамометри, пінчметри, комплекти обтяжувачів на руки різної ваги, комплекти кілець, конусів, прищіпок, терапевтичний пластилін, еспандери, еластичні стрічки, панелі з дрібними деталями, крючками, замками та ключам, ігрові матеріали тощо);

w. допоміжне обладнання для дотягування та хапання, одягання/роздягання та адаптивний одяг;

x. аптечка для надання невідкладної допомоги.

Інші вимоги:

1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю фізична та реабілітаційна медицина, ортопедія і травматологія та/або дитяча ортопедія і травматологія.

2. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, що виявлено за результатами аналізу інформації ЕСОЗ про обсяг фактично наданих медичних послуг, порівняно із запланованим у договорі обсягом медичних послуг, НСЗУ має право ініціювати внесення до нього змін, але не раніше ніж через 3 міс після закінчення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи за 3 міс до закінчення строку дії договору, зважаючи на те, що настане раніше. Перерахунок у межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється для всіх надавачів, у яких обсяг наданих медичних послуг за договором відрізняється від запланованого більше ніж на 20%. У разі перевищення сум перерахунку над сумою бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг перерахунок здійснюється для всіх надавачів медичних послуг із застосуванням до скоригованої запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг коригувального коефіцієнту, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до сум перерахунку за кожним пакетом медичних послуг. Значення кількості при цьому заокруглюється до цілого числа.

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1. Проведення первинного реабілітаційного обстеження членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

2. Встановлення реабілітаційного діагнозу та складання індивідуального реабілітаційного плану (лист/таблиця втручань) з використанням специфічних для конкретної нозології міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники). Визначення цілей та завдань в індивідуальному реабілітаційному плані, сформульованих специфічно, вимірювано, досяжно, реалістично та визначено в часі. Оцінка стану функціонування та можливості чи необхідності пацієнта/пацієнтки отримувати послугу з медичної реабілітації на амбулаторному та/або стаціонарному рівні.

3. Надання послуг з медичної реабілітації у сфері охорони здоров’я за напрямом опорно-рухової реабілітації та/або післяопераційної реабілітації відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану та постійний моніторинг стану пацієнта/пацієнтки.

4. Здійснення поточного контролю за виконанням та коригування індивідуального реабілітаційного плану з оцінюванням прогресу в досягненні намічених мети та завдань.

5. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою для переведення пацієнта/пацієнтки на інший етап реабілітації або догляду.

6. Проведення лабораторних обстежень, зокрема:

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. біохімічний аналіз крові (загальний білок, білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина);

c. глюкоза в цільній крові або в сироватці крові;

d. С-реактивний білок;

e. загальний аналіз сечі;

f. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів (за умови наявності відповідного обладнання у закладі та стаціонарного лікування пацієнта/пацієнтки).

7. Проведення інструментальних обстежень (за умови наявності відповідного обладнання у закладі) або направлення на інструментальні обстеження до інших закладів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

8. Консультування пацієнта/пацієнтки лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та стану пацієнта/пацієнтки.

9. Організація навчання пацієнтів/родини/доглядачів особ­ливостям догляду, запобіганню можливим ускладненням та дотриманню рекомендацій на всіх етапах надання допомоги.

10. Психологічний супровід пацієнтів після перенесених травм та/або післяопераційних втручань.

11. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Пресслужба «Українського медичного часопису» за матеріалами nszu.gov.ua

10 марта, 2021
Was this article helpful?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *